تلفن: 02126656750 – 02122793840جمعه , ۱ تیر ۱۴۰۳

Home Grid Post

Home Small Grid

ششمین تمرین استاندارد: تمرین خنک‌سازی پیشانی

کاری از دکتر مژگان آگاه هریس دکتری تخصصی روانشناسی سلامت   برای...

مشکلات متداول در پنجمین تمرین استاندارد

کاری از دکتر مژگان آگاه هریس دکتری تخصصی روانشناسی سلامت   برای...

پنجمین تمرین استاندارد: تمرین گرمای شکمی

کاری از دکتر مژگان آگاه هریس دکتری تخصصی روانشناسی سلامت برای...

چهارمین تمرین استاندارد: تمرین تنفس

کاری از دکتر مژگان آگاه هریس دکتری تخصصی روانشناسی سلامت   برای...

سومین تمرین استاندارد: تمرین قلب

کاری از دکتر مژگان آگاه هریس دکتری تخصصی روانشناسی سلامت   برای...

دومین تمرین استاندارد: تمرین گرما

کاری از دکتر مژگان آگاه هریس دکتری تخصصی روانشناسی سلامت   برای...

Home Small Grid

ششمین تمرین استاندارد: تمرین خنک‌سازی پیشانی

کاری از دکتر مژگان آگاه هریس دکتری تخصصی روانشناسی سلامت   برای...

مشکلات متداول در پنجمین تمرین استاندارد

کاری از دکتر مژگان آگاه هریس دکتری تخصصی روانشناسی سلامت   برای...

پنجمین تمرین استاندارد: تمرین گرمای شکمی

کاری از دکتر مژگان آگاه هریس دکتری تخصصی روانشناسی سلامت برای...

چهارمین تمرین استاندارد: تمرین تنفس

کاری از دکتر مژگان آگاه هریس دکتری تخصصی روانشناسی سلامت   برای...

سومین تمرین استاندارد: تمرین قلب

کاری از دکتر مژگان آگاه هریس دکتری تخصصی روانشناسی سلامت   برای...

دومین تمرین استاندارد: تمرین گرما

کاری از دکتر مژگان آگاه هریس دکتری تخصصی روانشناسی سلامت   برای...

Home Small Grid

ششمین تمرین استاندارد: تمرین خنک‌سازی پیشانی

کاری از دکتر مژگان آگاه هریس دکتری تخصصی روانشناسی سلامت   برای...

مشکلات متداول در پنجمین تمرین استاندارد

کاری از دکتر مژگان آگاه هریس دکتری تخصصی روانشناسی سلامت   برای...

پنجمین تمرین استاندارد: تمرین گرمای شکمی

کاری از دکتر مژگان آگاه هریس دکتری تخصصی روانشناسی سلامت برای...

چهارمین تمرین استاندارد: تمرین تنفس

کاری از دکتر مژگان آگاه هریس دکتری تخصصی روانشناسی سلامت   برای...

سومین تمرین استاندارد: تمرین قلب

کاری از دکتر مژگان آگاه هریس دکتری تخصصی روانشناسی سلامت   برای...

دومین تمرین استاندارد: تمرین گرما

کاری از دکتر مژگان آگاه هریس دکتری تخصصی روانشناسی سلامت   برای...

Home post list

ششمین تمرین استاندارد: تمرین خنک‌سازی پیشانی

کاری از دکتر مژگان آگاه هریس دکتری تخصصی روانشناسی سلامت   برای مشاهده تمرینات بیشتر...

مشکلات متداول در پنجمین تمرین استاندارد

کاری از دکتر مژگان آگاه هریس دکتری تخصصی روانشناسی سلامت   برای مشاهده تمرینات بیشتر...

پنجمین تمرین استاندارد: تمرین گرمای شکمی

کاری از دکتر مژگان آگاه هریس دکتری تخصصی روانشناسی سلامت برای مشاهده تمرینات بیشتر به...

چهارمین تمرین استاندارد: تمرین تنفس

کاری از دکتر مژگان آگاه هریس دکتری تخصصی روانشناسی سلامت   برای مشاهده تمرینات بیشتر...

Home slider