تلفن: 02126656750 – 02122793840شنبه , ۲۳ تیر ۱۴۰۳

خانه گرید کوچک

ششمین تمرین استاندارد: تمرین خنک‌سازی پیشانی

کاری از دکتر مژگان آگاه هریس دکتری تخصصی روانشناسی سلامت   برای مشاهده تمرینات بیشتر به بخش ریلکس اتوژنیک...

مشکلات متداول در پنجمین تمرین استاندارد

کاری از دکتر مژگان آگاه هریس دکتری تخصصی روانشناسی سلامت   برای مشاهده تمرینات بیشتر به بخش ریلکس اتوژنیک...

پنجمین تمرین استاندارد: تمرین گرمای شکمی

کاری از دکتر مژگان آگاه هریس دکتری تخصصی روانشناسی سلامت برای مشاهده تمرینات بیشتر به بخش ریلکس اتوژنیک...

چهارمین تمرین استاندارد: تمرین تنفس

کاری از دکتر مژگان آگاه هریس دکتری تخصصی روانشناسی سلامت   برای مشاهده تمرینات بیشتر به بخش ریلکس اتوژنیک...

خانه لیست نوشته

آخرین نوشته‌ها